【Customer profile】Mr. Truong Thanh Dat Site Manager of ECMEC Co., Ltd. (located in Vietnam. HQ in Hanoi, Branch in HCMC)
Business:
Supply and Installation mechanical ventilation & Air conditioning system, Water supply and
drainage system, Power System, Supply and installation fire fighting

Installed product:CADEWA Real English Edition ×2 licenses
Projects used CADEWA:Movie theater, University building, Restaurant building, Factory building, Commercial facility and more!

【HỒ SƠ KHÁCH HÀNG】 Ông: Trương Thành Đạt  Chức vụ: quản lý công trình
Công ty:TNHH ECMEC Việt Nam (Công ty Việt Nam:Hà Nội ; Chi Nhánh:Tp. Hồ ChíMinh)
Lĩnh vực:Điện・Khí・Nước (MEP)
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông gió & điều hòa không khí, Hệ thốngcấp thoát nước, Hệ thống điện, và phòng cháy chữa cháy
Giới thiệu sản phẩm:CADEWA Real English Edition;Trụ sở chính: 1 bản; chi nhánh: 1 bản
〈bạn đã sử dụng CADEWA cho loại hình công trình nào? 〉
Rạp chiếu phim, trường đại học, nhà hàng, trung tâm thương mại, nhà máy

【お客様プロフィール】
ECMEC Co.,Ltd. Truong Thanh Dat様
役職:Site Manager

ベトナム(本社:ハノイ 支店:ホーチミン市)
業種:電気・空調・配管
導入製品:Real English Edition 本社1本 支店で1本使用中

以下、英語→ベトナム語→日本語にて訳して掲載しております。

Before CADEWA, Which CAD Soft did you use? How did you know CADEWA?

I have been in charge of HVAC in my company. I had been using Auto CAD for 8 years.The sales and service member of Brycen Vietnam Co., Ltd. came to our company and introduced CADEWA to us.

At first, I was impressed by the 3D. It can visualize the image of the construction site. It enables us to understand which pipe to be which part in the site by just looking the 3D drawings.

How did you learn how to use it?

Brycen VN gave us a lesson and I could learn how to use it. Once I got used to it, I realized that I can draw drawings much faster comparing to the former CAD software.

Also, the check function, “Finding Interferences” is very useful to make good quality drawings.

After its introduction, the first project to draw drawings using CADEWA was successful, and it is now used as an indispensable tool for important projects.

Effect after introduction, how much is useful for each trouble, ease of use, etc.

When I was using AutoCAD, it took a lot of time to get into the site because I had finished all the on-site drawings beforehand and then went into equipment work.

In a restaurant chain store project, I used CADEWA to draw drawings of fire protection systems, water pipes and electricity, but I was able to draw drawings in about half the time before.
In addition, CADEWA can check complex equipment sites in 3D, so equipment construction can be carried out at the same time as the drawing work, which has led to shorter working hours.

Work that used to take a week has been reduced to 3-4 days with CADEWA.

What to expect in the future

The feature I want is a shortcut feature in AutoCAD. In terms of the library of equipment, I’m using something similar from what's currently registered with CADEWA, but I hope it will be equipped with the parts used in Vietnam in the future.

In terms of non-functional aspects, I think it would be nice to have a forum of people who are actually using them. I want a user community that shares CADEWA experiences, drawings and libraries. Also, I think it would be nice if there are some experiential events that you can actually visit.

Comment from writer : I asked Mr. Dat for this interview with hope that I want to hear
Vietnamese users opinion. He gladly agreed to it.
In the interview he showed us many projects which he used “CADEWA Real” for it.
I realized that CADEWA is helping people’s working way oversea.
I felt proud of it and also felt responsibility for our product for overseas.

Trước khi dùng CADEWA, bạn đã dùng phần mềm CAD nào? Làm sao bạn biết về CADEWA?

Tôi phụ trách về mảng điều hòa không khí trong công ty. Và tôi đã sử dụng AutoCAD được 8 năm.
Người phụ trách về dịch vụ phần mềm của công ty Brycen Việt Nam đã đến công ty chúng tôi và giới thiệu về CADEWA.
Lúc đầu, tôi bị ấn tượng về phần 3D. Nó giúp cho việc hình dung về hình ảnh của công trình xây dựng. Cho phép chúng tôi hiểu đường ống nào là phần nào trong công trình chỉ bằng cách xem trên 3D.

Bạn đã học cách sử dụng như thế nào?

Brycen Việt Nam đã cung cấp cho công ty chúng tôi khóa đào tạo, và tôi đã học cách sửdụng CADEWA từ lúc đó. Khi sử dụng quen rồi, tôi nhận ra rằng tôi có thể vẽ các bản vẽnhanh hơn nhiều so với phần mềm CAD trước đây.

Ngoài ra, chức năng “tìm kiếm va chạm” rất hữu ích để làm cho chất lượng bản vẽ được tốthơn.

Sau khi được giới thiệu, dự án đầu tiên vẽ bằng CADEWA đã thành công, và hiện tại nóđược sử dụng như một công cụ không thể thiếu cho các dự án quan trọng khác.

Hiệu quả sau khi giới thiệu, mức độ hữu ích cho mỗi rắc rối, dễ sử dụng, v.v.

Khi tôi dùng AutoCAD trước đây, phải mất rất nhiều thời gian để ứng dụng vào côngtrình, bởi vì tôi phải hoàn thành tất cả bản vẽ xây dựng trước mới bắt tay vào việc bố tríthiết bị.
Trong dự án chuỗi nhà hàng, tôi đã sử dụng CADEWA để vẽ các bản vẽ hệ thống phòngcháy chữa cháy, ống nước và điện, nhưng chỉ tốn khoảng một nửa thời gian trước đó.

Ngoài ra, CADEWA có thể kiểm tra các vị trí thiết bị phức tạp trong 3D, do đóviệc xây dựng thiết bị ngoài công trường có thể được thực hiện cùng lúc với quátrình vẽ, dẫn đến thời gian làm việc ngắn hơn.
Với CADEWA, công việc trước đây mất một tuần đã giảm xuống còn 3-4 ngày.

Những kỳ vọng trong tương lai

Tính năng mà tôi mong muốn là về Phím Tắt như trong AutoCAD. Về phần thư viện củathiết bị, tôi đang dùng những loại tương tự với mẫu được tạo sẵn trong CADEWA, nhưngtôi hi vọng các thư viện được sử dụng tại Việt Nam sẽ được tạo trong tương lai.

Về khía cạnh các chức năng không có, tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu có một diễn đàn dành chonhững người sử dụng thực tế. Tôi muốn một cộng đồng người dùng để chia sẻ kinhnghiệm, bản vẽ và thư viện CADEWA. Ngoài ra, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có một số sựkiện trải nghiệm thực tế mà bạn có thể tham gia.

Nhận xét từ người viết:
Tôi đã hỏi anh Đạt về cuộc phỏng vấn này với mong muốn nghe ý kiến của người dùng
Việt Nam. Anh ấy đã vui vẻ đồng ý.
Trong cuộc phỏng vấn, anh ấy đã cho chúng tôi xem nhiều dự án mà anh ấy đã sử dụng
CADEWA Real để làm.
Tôi nhận ra rằng CADEWA đang giúp cho công việc của những người dùng ở nước ngoài.
Tôi cảm thấy tự hào về điều đó và cũng cảm thấy có trách nhiệm đối với sản phẩm của
chúng tôi ở nước ngoài.

導入前のCAD、導入前の困りごと、CADEWAを知ったきっかけ

会社の中では空調を専門に担当しており、AutoCADを8年間使用していました。

CADEWAを知ったきっかけは、販売店のBrycenVietnam Co., Ltd.の営業マンからの紹介です。最初CADEWAの導入が決まった時、一番気に入ったのは3Dでした。3Dで現場イメージを可視化できるため、実際の現場で、どこにどの配管を施工するのかが図面を見るとすぐに分かります。操作性に関しては、販売店の教育担当者からの教育を受け、習得しました。少し慣れれば、導入前に使っていたCADと比較し図面を速くかけることが分かりました。また設備を配置する際の干渉チェックがとても役立つため、気に入って使用しています。

導入後、初めてCADEWAを使って図面を描いたプロジェクトが成功し、今では大事なプロジェクトには欠かせないツールとして活用しています。

導入後の効果、どれくらいお困りごとに役立っているか、使い勝手など

AutoCADを使っていた時は、一つの現場図面を予め全て仕上げてから設備工事に入っていたため、現場に入るまでに大幅な時間を要していました。

あるレストランチェーンの店舗のプロジェクトでは、CADEWAを使い、防火システム、水道配管、電気の図面を描きましたが、以前の約半分の時間で図面を描くことができました。また、CADEWAでは複雑な設備現場を3Dで確認できるので、作画作業と同時進行で設備工事も進められるようになり、作業時間の短縮につながっています。

以前は1週間かかっていた作業がCADEWAでは3‐4日に短縮されました。

今後、CADEWAに期待すること

欲しい機能は、AutoCADにあるショートカット機能です。さらに設備のライブラリは現時点では登録されているものから似ているものを使っていますが、今後はベトナムで使用される部材が搭載されるといいと思います。CADEWAでの経験や、図面、ライブラリをシェアするようなユーザーコミュニティが欲しいです。

機能以外の面では、実際に使っている人のフォーラムがあるといいと思います。また、実際に足を運ぶ体験型イベントもあればいいと思います。

筆者コメント:ベトナムでCADEWAを使ってくださっている方を是非取材させて頂きたいとお願いしたところ、快く承諾して頂きました。CADEWAを使ったプロジェクトを誇らしく紹介して頂き、CADEWAが海を越えてお客様の役に立っていると思い、私たちも誇らしく、また海外向け製品への責任を感じました。